Norra Erikslund, Västerås – i närhet av ”Salamanderland”

//Norra Erikslund, Västerås – i närhet av ”Salamanderland”

Norra Erikslund, Västerås – i närhet av ”Salamanderland”

Vi har tillsammans med många kollegor tagit fram handlingar för nya gator, belysning, vatten och avlopp, el, tele, opto och dagvattenanläggningar för Norra Erikslund och gatorna Västerleden, Hallsta Gårdsgata samt den nya Kranbalksgatan med omnejd.

I närheten av aktuellt område lever salamandrar. Deras levnadsområde(habitat) ska fredas. I vårt pågående projekt har bl a tagits hänsyn till att flera befintliga dammar i närområdet fredas och att avvattning från dessa inte berörs negativt av planerad exploatering.

Det är alltid en svår balans mellan människans behov och naturens vara. Det gäller att göra det bästa för att åstadkomma långsiktigt hållbara och ofta nyskapande innovativa lösningar.

2017-03-07T10:48:46+01:00